Video playlist

  • Nguyễn Hoàng Dũng

    Nguyễn Hoàng Dũng

    Xuất thân trong một gia đình công chức nhà nước, cho đến năm 2008, Hoàng Dũng mới thực sự tiếp xúc với âm nhạc qua một diễn đàn về Rap và Hiphop với nickname Kevin Nguyễn, lúc ấy phong cách âm nhạc đị...

  • Nguyễn Hoàng Dũng

    Nguyễn Hoàng Dũng