Video playlist

  • Suni Hạ Linh

    Suni Hạ Linh

    Tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính tiền tệ ở trường đại học Victoria ở Wellington - New Zeland. Biết 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn (trung cấp), tiếng Hoa (bằng B). Sau khi học xong và đi làm...

  • Monstar

    Monstar