Video playlist

  • Phạm Dũng Hà

    Phạm Dũng Hà

  • Phạm Thu Hà

    Phạm Thu Hà

    Là nghệ sỹ thanh nhạc biểu diễn chuyên nghiệp được đào tạo tại Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 2011: Tốt nghiệp hệ Đại học thanh nhạc biểu diễn loại xuất sắc. 2011 – nay: đang theo học hệ Cao họ...